Klachten

KEK! Bier heeft natuurlijk als streven een optimale service voor alle producten, diensten en verzending. Mocht je toch een klacht willen indienen als wij er gezamenlijk niet uitkomen dan kan dat.

Als eerste wil ik je aanraden om klachten eerst bij mij kenbaar te maken door te mailen naar info@kek-bier.nl. Ik zal jouw klacht oppakken en contact met je opnemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur of de geschillencommissie.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 12. Reclames / Klachten

12.1 Alle reclames met betrekking tot direct zichtbare gebreken, beschadigingen en/of onvolledigheid van de levering dienen zo spoedig mogelijk, maar altijd uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de levering, schriftelijk door Afnemer aan Brouwerij kenbaar te worden gemaakt onder opgave van de aard en omvang van het gebrek.

12.2 Alle reclames met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of met betrekking tot facturen dienen zo spoedig mogelijk, maar altijd uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de levering, dan wel binnen vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek, indien Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk door Afnemer aan Brouwerij kenbaar te worden gemaakt onder opgave van de aard en omvang van het gebrek.

12.3 Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Afnemer geacht de geleverde producten en/of facturen te hebben geaccepteerd.

12.4 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zowel in kwaliteit als in hoeveelheid, dienen te worden geaccepteerd en vormen geen grond voor reclames. Algemene (branche)voorwaarden CRAFT, versie oktober 2018

12.5 Afnemer is verplicht de producten waarover hij heeft gereclameerd, ter beschikking van Brouwerij te houden voor eventuele nadere inspectie. Afnemer is daarbij verplicht volledige medewerking te verlenen aan een door Brouwerij in te stellen onderzoek.

12.6 Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

12.7 Retourzending van producten waarover Afnemer heeft gereclameerd, zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Brouwerij. In geval van retourzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vindt opslag door Brouwerij voor rekening en risico van Afnemer plaats.

12.8 Indien Brouwerij de klacht gegrond acht, is Brouwerij uitsluitend gehouden tot het kosteloos herstellen of opnieuw leveren van de ontbrekende of beschadigde producten, dan wel het geheel of gedeeltelijk crediteren van de ontbrekende of beschadigde producten. Afnemer heeft geen recht op enige verdere (schade)vergoeding.